Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau en Enginyeria Informàtica     SegellAcreditaciioAQU_GEInformatica_ca

                                      

Segell de qualitat europeu pels programes                Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya                            
d'informàtica de nivell de grau        

 

La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. En la informàtica hi convergeixen els fonaments de la ciència de la computació, la programació, les metodologies per al desenvolupament de programari i de les comunicacions.

Al Grau en Enginyeria Informàtica desenvoluparàs els coneixements i competències necessàries per concebre, dissenyar, desenvolupar, mantenir i gestionar sistemes informàtics per a problemes que van des de la gestió de la informació en el context empresarial, passant per problemes de control i gestió de processos i dispositius industrials, fins a problemes de gestió dels serveis i infraestructures de computació, comunicació i emmagatzemament de la informació.

El Grau en Enginyeria Informàtica de l'EPS de la UdL ha estat acreditat per AQU catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb el resultat final d’ACREDITAT AMB EXCEL·LÈNCIA.

AQU Catalunya es l’organisme responsable de l'acreditació de totes les titulacions universitàries oficials. L’Acreditació és la comprovació que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Una comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

L’escola Politècnica Superior va passar el procés d’acreditació del Grau en Enginyeria Informàtica el passat mes de novembre amb el resultat final d’ACREDITAT AMB EXCEL·LÈNCIA. En aquest sentit, cal remarcar que solament el 7% del graus acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta  valoració d’excel·lència. De fet, el grau en Enginyeria Informàtica és el primer grau de la UdL que obté aquesta  qualificació.

Així mateix també cal destacat que en aquest mateix procés d’acreditació el Màster en Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica Superior de la UdL també va rebre l’ACREDITACIÓ AMB EXCEL·LÈNCIA, (sols el 12% dels màsters acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta  valoració d’excel·lència) essent, a nivell de Catalunya, l’únic Centre que assoleix l’acreditació d’excel·lència en totes les titulacions d’una mateixa branca (grau i màster).

 

Al Grau en Enginyeria Informàtica podràs escollir entre tres mencions:

Menció en Computació

Adquiriràs els fonaments teòrics i tècnics per al disseny de solucions eficients als reptes de computació en intel·ligència artificial, processat del llenguatge i tractament de grans volums de dades.

Menció en Enginyeria del Software

Aprofundiràs en l'anàlisi de requeriments, el desenvolupament i la implantació de sistemes software que responen a les necessitats dels usuaris i de les empreses.

Menció en Tecnologies de la Informació

Aprofundiràs en el disseny, implantació i validació de serveis i infraestructures de comunicació atenent els requeriments legislatius i de seguretat de les organitzacions.